SPIS TREŚCI 2006, Tom XXI, Nr 121, lipiec


2006, Tom XXI, Nr 121, lipiec

Jurkiewicz D, Dzaman K, Rapiejko P.: Laryngeal cancer risk factors. Pol Merkur Lekarski. 2006;21(121):94-8.

Czynniki ryzyka raka krtani

Jurkiewicz D., Dżaman K., Rapiejko P.
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Klinika Otolaryngologii CSK MON, e-mail: djurkiewicz@lekarz.net

Rak krtani jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym głowy i szyi. Podłożem jego rozwoju jest mutacja DNA powodująca niekontrolowany wzrost i podział komórkowy. Nabycie takich właściwości przez komórkę może być wynikiem spontanicznej mutacji lub też wpływu czynników chemicznych, biologicznych czy fizycznych. Powstanie raka krtani jest uwarunkowane synergistycznym oddziaływaniem wielu czynników. Udział niektórych z nich w kancerogenezie został jednoznacznie potwierdzony i uznany przez środowisko medyczne, nad innymi wciąż trwają dyskusje i badania dostarczające niekiedy rozbieżnych informacji. Określenie roli poszczególnych czynników w etiologii raka krtani przysparza wielu trudności przede wszystkim ze względu na ich jednoczesne występowanie u danego chorego. Do najczęściej wymienianych czynników ryzyka raka krtani zalicza się czynniki środowiskowe, refluks żołądkowo-przełykowy, infekcje wirusowe, czynniki dietetyczne, promieniowanie oraz indywidualne predyspozycje. Część z nich, tj. palenie papierosów i nadużywanie alkoholu, znamiennie częściej jest stwierdzana u osób z rozpoznanym nowotworem, udział innych w rozwoju choroby nadal pozostaje w sferze badań. W pracy przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie etiologii raka krtani, a także wskazano kontrowersje dotyczące udziału niektórych czynników w kancerogenezie.

Słowa kluczowe: rak krtani, czynniki ryzyka, kancerogeneza

Laryngeal cancer risk factors

Jurkiewicz D., Dżaman K., Rapiejko P.
Military Institute of the Health Service in Warsaw, Poland, Department of Otolaryngology, Central Clinical Hospital of the Ministry of National Defence, e-mail: djurkiewicz@lekarz.net

Laryngeal cancer is the most common of head and neck cancers. Neoplasm used to develop basing on DNA mutation which leads to uncontrolled growth and cells' division. It is due to spontaneous mutations or influence of chemical, biological and physical factors. Laryngeal cancer generation is conditioned by many synergic factors. Some of them certainly participate in cancer genesis and this thesis is accepted by medical environment and other of them have been discussed giving different information. Definition of the risk factors role in laryngeal cancer etiology is very difficult especially regarding their contemporary occurrence in one person. Most common risk factors are environmental factors, gastroesophageal reflux, viral infections, diet, radiation, individual predisposition. Some of them, such as cigarette smoking and abuse alcohol are significantly oftener confirmed in patients with neoplasm diagnosis and others' role in developing of illness has been still researched. Thus the purpose of the study was to present so far achievements in laryngeal cancer etiology and to emphasize controversies relating to some factors' role in cancer genesis.

Key words: laryngeal cancer, risk factors, cancer genesis