Original Title:  Ankietowe badanie jakości życia pacjentów z zaburzoną drożnością nosa
Translation:

 Life quality analysis based on a self – administered questionnaire in patient with nasal obstruction

Autors:  Dżaman K., Jadczak M., Rapiejko P.:

 

Source:    ANNALES UMCS   Sectio D Medicina  2005, VOL. LX, SUPPL. XVI, 90 :416-420  

Type of publication: praca oryginalna 
ISSN/ISBN: ISSN 0066-2240
Language: Polish
Key words:  quality of life, nasal obstruction, laryngology, RQLQ
Słowa kluczowe:

 jakość życia, niedrożność nosa, laryngologia, RQLQ

Address: Karolina Dżaman   MD,  Klinika Otolaryngologii WIM w Warszawie, ul. Szaserów 128

 

Abstract:

Background: The purpose of treatment of patients with nasal obstruction is achieving normal airflow through the nasal cavity, restoring the physiological function and improvement of patients’ quality of life. Monitoring of life quality should be based on patient’s subjective feelings.

Aim: Evaluation of most important problems and complaints related to a impaired nasal patency in patient’s point of view.

Material and method: The study included 171 patients with impaired nasal patency which was confirmed in otolaryngological examination. The study utilized RQLQ questionnaire (Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire) translated into Polish.

Results: Impaired nasal patency was observed to affect patients' quality of life significantly. These limitations concerned both physical activity and everyday functioning. Most uncomfortable symptoms included: nasal obstruction, need for repeated nose wiping, sleep disorders and feeling of tiredness. The disease produced numerous emotional problems, i.e. irritation, embarrassment and frustration of patients.

Conclusions: RQLQ questionnaire is an effective method for assessment of subjective ailments in patients with impaired nasal patency.

Streszczenie:

Wprowadzenie: Istotą leczenia pacjentów z upośledzoną drożnością nosa jest uzyskanie prawidłowego przepływu powietrza przez jamę nosową, przywrócenie fizjologicznej funkcji nosa, jak i poprawa jakości życia chorych osób. Kontrola jakości życia powinna odbywać się poprzez monitorowanie subiektywnych odczuć pacjenta.

Cel: Ocena najważniejszych, z punktu widzenia pacjenta, problemów i dolegliwości związanych z zaburzoną drożnością nosa

Materiał i metoda: Badaniem objęto 171 chorych z upośledzoną drożnością nosa potwierdzoną w badaniu otorynolaryngologicznym. W badaniu wykorzystano polskie tłumaczenie ankiety RQLQ (Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire)

Wyniki: Zaobserwowano znaczący wpływ upośledzonej drożności nosa na jakość życia pacjentów. Ograniczenia te dotyczyły zarówno uprawiania sportu, jak i czynności życia codziennego. Wśród objawów najbardziej kłopotliwych znalazły się: zablokowany nos, potrzeba ciągłego wycierania nosa, problemy ze snem i uczucie zmęczenia. Choroba wywoływała liczne problemy emocjonalne tj. irytację, zakłopotanie dolegliwościami i frustracje pacjentów.

Wnioski. Kwestionariusz RQLQ jest skuteczną metodą oceny subiektywnych dolegliwości występujących u chorych z zaburzoną drożnością nosa.


free ful text in pdf. http://www.palynology.allergy.pl/2005/2005-2.pdf

Powrót do: Strony głównej